ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก ของ กุลยา นะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปโครงงาน

โครงงานการขายลูกชิ้นทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการทำลูกชิ้น
ทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้ในเวลาเรียนและได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกด้วย

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การตลาด

การตลาด หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำสิ้นค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์จากความหมายสรุปได้ว่า ตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด และความหมายของการตลาดหมายถึงบุคคลหรือองค์กรซึ่งมีลักษณะดังนี้1. มีความจำเป็น ความต้องการ และความต้องการซื้อ ในสินค้าและบริการ2. มีเงินหรืออำนาจซื้อ3. มีความเต็มใจที่จะซื้อ4. มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อในปัจจุบันนี้ การตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการตลาดในเรื่องการตอบสนองความต้องการจองลูกค้าที่จะศึกษา1. ความจำเป็น เป็นอำนาจพื้นฐานทำให้บุคคลต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย2. ความต้องการ เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองความพึงพอใจในระดับที่ลึกกว่าความจำเป็น เป็นความต้องการ การยอมรับ และการยกย่องจากสังคม รวมไปถึงความสำเร็จสูงสุดในชีวิต 3. ความต้องการซื้อ เป้นความต้องการในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งลูกค้าเต็มใจซื้อ และมีอำนาจในการซื้อ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ฐานภาษีและอัตราภาษี
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ธ.40)
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
บัญชีอัตราภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax - VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มา 100 บาท และมีภาษีซื้อ 10 บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายในราคา 150 บาท ตอนขายไปจะต้องคิดภาษีขาย 15 บาท ดังนี้ ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะผลต่างจำนวน 15-10 = 5 บาท เท่านั้น ถ้าการซื้อ และขายเกิดขึ้นภายในรอบการจ่ายภาษีเดียวกัน.

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.....

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.....
คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

ภาพ


ภาพการขายลูกชิ้น